Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BV met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming HEYPRO Products is een onderdeel van Bijl Development gevestigd en kantoorhoudende te Maassluis aan de 3144CL Nijverheidstraat 2C, K.v.K. nr. 77550250

1.Algemeen

Op alle aanbiedingen van HEYPRO Products, met HEYPRO Products gesloten overeenkomsten en met HEYPRO Products bestaande verbintenissen zijn van toepassing deze algemene voorwaarden van HEYPRO Products, die ter hand zijn of worden gesteld, zodat de inhoud van de algemene voorwaarden alsmede het feit dat HEYPRO Products slechts overeenkomsten sluit onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, aan de wederpartij van HEYPRO Products bekend zijn. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij van HEYPRO Products, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij door HEYPRO Products uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen en bevestigingen

Een aanbod van HEYPRO Products wordt steeds schriftelijk gedaan. Het aanbod is geldig gedurende de termijn die in het aanbod is opgenomen. Een schriftelijke aanbieding van HEYPRO Products staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open. Een aanbieding die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard of geen termijn voor aanvaarding vermeldt, geldt als vrijblijvend in die zin dat een koopovereenkomst slechts dan tot stand komt indien op grond van de aanbieding gedane bestelling door HEYPRO Products schriftelijk wordt geaccepteerd dan wel wordt gevolgd door aflevering en facturering van de betreffende producten. Evenzo is een mondeling uitgebrachte aanbieding vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van HEYPRO Products binden HEYPRO Products niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Indien wederpartij een opdracht telefonisch of mondeling verstrekt en deze mondelinge of telefonische opdracht daarna schriftelijk aan HEYPRO Products bevestigt, dient in deze schriftelijke opdrachtbevestiging duidelijk te worden vermeld dat de order reeds telefonisch of mondeling werd geplaatst, bij gebreke waarvan de tengevolge daarvan eventueel gedane dubbele leveringen uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij zijn. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen worden slechts als aanduiding verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3. Prijzen

De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbiedingen geldende fabrieksprijzen, valuta koersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren. HEYPRO Products heeft het recht alle prijsverhogende factoren door te berekenen aan de wederpartij, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Indien na levering van de producten in de prijsbepalende factoren wijzigingen optreden, zullen de prijzen van de producten niet meer gewijzigd worden. Tenzij in de aanbieding anders aangegeven gelden de opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

4. Levertijden

Tenzij anders overeengekomen zijn door HEYPRO Products opgegeven levertijden niet bindend en nimmer fataal. In geval omstandigheid zich voordoet- ook al was deze ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst reeds te voorzien- waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd, dan wel in redelijkheid niet meer van HEYPRO Products verlangd kan worden, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, het geval dat HEYPRO Products door haar leveranciers, ongeacht de reden daarvan, niet tot aflevering van de producten in staat wordt gesteld. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht voor langer dan drie maanden wordt opgeschort zijn zowel HEYPRO Products als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

5. Aflevering

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de aflevering van de producten, vanaf een door HEYPRO Products voor het totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij kenbaar gemaakt nettobedrag, op de conditie ” vrachtvrij afleveradres (binnen Nederland)”. Deze conditie houdt in dat HEYPRO Products voor haar rekening het vervoer van de producten – de lossing niet inbegrepen- tegen de voor goederentransport gebruikelijke voorwaarden zal bezorgen. Met betrekking tot de aflevering van orders van geringe omvang die vallen beneden het hiervoor bedoelde nettobedrag behoudt HEYPRO Products zich het recht voor daadwerkelijke verpakkings- en behandelingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien de wederpartij verzoekt de aflevering van een order op andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciale verpakking noodzakelijk is, kunnen de hieraan verbonden extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. HEYPRO Products is bevoegd een order in gedeelten af te leveren en van iedere levering gedeeltelijke betaling te verlangen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8 van deze voorwaarden. Behalve voor afgehaalde zendingen en voor retourzendingen verzorgt HEYPRO Products ten behoeve van de wederpartij transportverzekering tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen en neemt de kosten daarvan voor haar eigen rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico en tegen molest of andere risico’s met uitzondering van oorlogsmolest. Indien de wederpartij na ingebreke te zijn gesteld in verzuim blijft met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, zijn de producten voor risico van de wederpartij vanaf het ogenblik dat zij voor verzending gereed staan.

6. Eigendomsvoorbehoud

HEYPRO Products behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij afgeleverde producten voor, totdat haar vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook geheel zijn voldaan. Zolang de eigendom der producten niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is de wederpartij verplicht ieder evenement dat HEYPRO Products in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij HEYPRO Products te melden. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HEYPRO Products te bewaren. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, is HEYPRO Products gerechtigd om, indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de wederpartij aanwezige producten terug te nemen. Bij terugneming van de producten door HEYPRO Products zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde ( welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op de terugneming drukkende kosten.

7. Garantie en Reclamering

Gedurende een periode van 12 maanden na aflevering van de producten in de zin van Artikel 5, garandeert HEYPRO Products de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Deze garantie-termijn houdt in dat alle gebreken van de producten die binnen de garantie-termijn ontstaan, uitsluitend als gevolg van onjuiste constructie of vanwege HEYPRO Products, kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, mits tijdig is gereclameerd en de wederpartij zijn betaling jegens HEYPRO Products is nagekomen, alles onverminderd het bepaalde in de derde alinea van dit artikel. Reclamering terzake van de uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen 6 werkdagen na levering van de producten. Reclamering terzake van bij de aflevering niet uitwendig waarneembare gebreken, die zich binnen de garantie-termijn manifesteren, dient schriftelijk te geschieden binnen 6 werkdagen na het optreden van deze gebreken. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere mogelijke aanspraak op HEYPRO Products terzake van het betreffende gebrek. Met betrekking tot producten, of onderdelen daarvan, die HEYPRO Products van derden betrekt, verleent HEYPRO Products aan de wederpartij die garanties welke zij van de leveranciers van die goederen heeft bedongen geheel volgens dezelfde voorwaarden. De aansprakelijkheid van HEYPRO Products voor gebreken in haar producten wordt uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van bovenomschreven garantie-verplichtingen, elke vordering tot vergoeding van schade, behoudens die terzake van het niet nakomen van de garantieverplichting, is uitgesloten. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan door een schriftelijke reclame dan wel door schriftelijke toestemming van HEYPRO Products zijn niet toegestaan. Retourzendingen aan HEYPRO Products dienen ten allen tijden franco te geschieden. HEYPRO Products behoudt zich het recht voor ongegronde en/of niet vooraf schriftelijk gemelde en toegestane retourzendingen en/of ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen te weigeren danwel de kosten daarvan aan de wederpartij in rekening te brengen. De door HEYPRO Products geweigerde retourzendingen worden op kosten van de wederpartij teruggezonden. De wederpartij is verplicht tot zorgvuldige verpakking en tot verzekering van de te retourneren goederen. Hij is aansprakelijk voor de schade, door zijn nalatigheid ontstaan. Alle in aanbiedingen, folders, catalogi en in andere reclamemateriaal opgenomen maten, gewichten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de gekochte producten hebben een informatief niet bindend karakter. Bij de aflevering van de producten is een speling in het bestelde kwantum van 10 naar boven en naar beneden toegelaten, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op terugbetaling of schadevergoeding kan ontlenen.

8. Opschortingsrechten

HEYPRO Products is bevoegd haar leveringsverplichtingen jegens een wederpartij op te schorten, zolang HEYPRO Products enig bedrag uit welke hoofde dan ook van de betreffende wederpartij te vorderen heeft. HEYPRO Products is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt alsgevolg van het feit dat HEYPRO Products van het haar toekomende opschortingsrecht gebruik maakt.

9. Aansprakelijkheid

Terzake van door HEYPRO Products afgeleverde producten is HEYPRO Products nooit verder aansprakelijk jegens de wederpartij dan voorzover dit voortvloeit uit de in een desbetreffend geval jegens de betreffende wederpartij geldende garantie-verplichtingen of voorzover aan HEYPRO Products een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van HEYPRO Products beperkt tot de voor het betreffende geval van de betreffende wederpartij bedongen koopprijs c.q. de uitkering die de verzekeringsmaatschappij van HEYPRO Products haar voor het betreffende geval verstrekt. HEYPRO Products is verder nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder moet worden verstaan bedrijfs-, beroepsschade, gederfde winst etc. alles in de ruimste zin des woord. De wederpartij van HEYPRO Products is in alle gevallen verplicht haar schade te beperken.

10. Betaling

Integrale betaling van de door HEYPRO Products aan haar wederpartij verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De door de wederpartij aan HEYPRO Products gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van door de wederpartij aan HEYPRO Products verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de hoofdsom van die factuur, die het eerst is vervallen. Het is de wederpartij van HEYPRO Products niet toegestaan om enig bedrag te verrekenen. Indien en voorzover de wederpartij van HEYPRO Products niet tijdig aan haar betalingsverplichting jegens HEYPRO Products voldoet heeft HEYPRO Products recht op een rentevergoeding ad 1,5% over het factuurbedrag c.q. de factuurbedragen, te vermeerderen met rente en kosten, per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien en voorzover de wederpartij van HEYPRO Products niet tijdig aan haar betalingsverplichting jegens HEYPRO Products voldoet, heeft HEYPRO Products tevens recht op een vergoeding van de door haar te maken buitenrechtelijke incassokosten die worden becijferd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (welke kosten tenminste 140 EURO bedragen) alsmede een vergoeding van de door HEYPRO Products te maken gerechtelijke kosten, waaronder griffierecht, procureurssalaris, vergoeding voor deskundigen etc.. Het feit dat HEYPRO Products een garantie-aanspraak in behandeling neemt, heeft nimmer tot gevolg dat de wederpartij van HEYPRO Products haar betalingsverplichting jegens HEYPRO Products kan opschorten. Indien de wederpartij van HEYPRO Products met haar betalingsverplichtingen jegens HEYPRO Products in verzuim is, heeft HEYPRO Products onvoorwaardelijk het recht om toekomstige leveranties slechts onder voorafgaande zekerheidsstelling te verrichten danwel contante betaling van haar wederpartij te verlangen.

11. Toepasselijk Recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.

12. Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen HEYPRO Products en de wederpartij, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van de vestiging van HEYPRO Products.